กลับหน้า Login /  กลับหน้าค้นหาบริการบุคคลทั่วไป

ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.7)
ในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
รายงานเมื่อ วันที่ 27 เดือน กันยายน พศ.2559


<<<กลับหน้าตารางสรุปทถ.8 ในเขตชุมชน / นอกเขตชุมชน / รายงานความก้าวหน้า / แสดงรายงานในรูปแบบ pdf
ชื่อ อปท. ความก้าวหน้าของการลงทะเบียน
รวมทะเบียน
ในเขตชุมชน
รวมทะเบียน
นอกเขตชุมชน
รวมทะเบียน
จำนวน
สายทาง
ระยะทาง
(กม.)
จำนวน
สายทาง
ระยะทาง
(กม.)
จำนวน
สายทาง
ระยะทาง
(กม.)