กลับหน้า Login /  กลับหน้าค้นหาบริการบุคคลทั่วไป

สมุดลงทะเบียนคุมสายทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.6)

ทชจ.   
หน่วยงาน 
 

เลือกค้นหาจากสายทางที่ได้รับอนุมัติ 
เลือกค้นหาจากแผนที่สายทาง 

<<<กลับหน้าตารางสรุปทถ.7 แสดงรายงานในรูปแบบ pdf
รวมสายทางลงทะเบียนจำนวน 4 เส้น รวมระยะทางลงทะเบียนจำนวน 12.660 (กม.)
ลำ
ดับ
ที่
รหัส
สายทาง
ชื่อสายทาง ชั้นทาง
ใน
เขต
ชุมชน
(ชั้น)
ชั้นทาง
นอก
เขต
ชุมชน
(ชั้น)
ระยะ
ทาง
(กม.)
ผิวจราจรกว้าง
(ม.)
เขตทาง
กว้าง
(ม.)
ลงทะเบียน
เมื่อ
วัน/เดือน/ปี
ดำเนินการ
คสล. ลาดยาง ลูกรัง ไหล่ทาง ทางเท้า แผนที่
สาย
ทาง
ทถ.2
ที่ผจว.
อนุมัติ
แผนที่
รวม
สาย
ทาง
*1. สน.ถ57-001 บ้านโคกศิลา-บ้านดอนแดง - 6 3.910 - - 6.00-8.00 - - 10.00-12.00 18 ม.ค. 2555
*2. สน.ถ57-002 บ้านโคกศิลา-บ้านคำบอน - 6 3.350 4.00 - 8.00 0.50 - 10.00-12.00 18 ม.ค. 2555
*3. สน.ถ57-003 บ้านปลวก - วัดบ๋าบิ้ง(โคกหลวง) - 6 2.800 - - 4.00 - - 7.00-8.00 25 ก.ค. 2555  
*4. สน.ถ57-004 บ้านโคกศิลา - บ้านโคกสะอาด - 5 2.600 - - 8.00 - - 12.00 25 ก.ค. 2555  
รวมทั้งหมด - - - 12.660 - - - - - - - - - -
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หน้าลำดับที่ คือสายทางที่กำหนดมาตรฐานชั้นทางเอง

รวมทั้งหมด 4 เรคคอร์ด 1 หน้า: 1